acordarea ajutorului de deces

AJUTORUL DE DECES conform Legii 263/2010
ART. 125
(1) In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.
(2) Dovada prevazuta la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial
mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5).
ART. 126
(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
(2) Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la art. 125 alin. (3).
ART. 127
(1) Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat și se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.
(2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.
ART. 128
In cazul in care, potrivit legii, angajatorul îsi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, ajutorul de deces cuvenit și neachitat, potrivit legii, se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.
ART. 129
(1) Ajutorul de deces se achita în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
------------
Litera c) a alin. (1) al art. 129 a fost modificata de pct. 20 al art. XVIII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
 
(2) in situatia persoanelor asigurate in sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare sociala încheiat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achita de casa teritoriala de pensii la care se afla în evidenta.
ART. 130
(1) Ajutorul de deces se achita persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, in cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit la data decesului.
ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE DECES
 
    - xerox CERTIFICAT DECES - 2 buc. + ORIGINALUL
    - xerox B.I. sau C.I. - 1 buc. (a persoanei care solicita)
    - cupon de pensie - sau xerox  ( a persoanei decedate)
    - chitanta sau factura sicriu ( pe numele celui care solicita) 
      sau declaratie notariala ca a suportat cheltuielile de inmormantare
    - xerox  certificat de nastere - 1 buc. ( a persoanei care solicita)
    - xerox  certificat de casatorie- 1 buc. daca e cazul 
 
Pentru perioada 1 ianuarie 2019- 14 martie 2019, cuantumul ajutorului de  deces (Legea 3/2018) este de:
      - 4162 lei în cazul decesului pensionarului sau asiguratului
      - 2081 lei în cazul decesului unui  membru de familie al asiguratului sau      pensionarului 
 
   Începand cu 15 martie 2019 cuantumul ajutorului de deces (Legea 47/2019) este de
      - 5163 lei în cazul decesului pensionarului sau asiguratului
      - 2582 lei în cazul decesului unui  membru de familie al asiguratului sau pensionarului